Đắc Nhân Tâm

Không còn nữa khái niệm giới hạn Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm và cái Tài trong mỗi người chúng ta. Đắc Nhân Tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie.Mục lục:
Phần I Những thuật căn bản để dẫn đạo người
Chương một
Muốn lấy mật đừng phá tổ ong
Chương hai
Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế
Chương ba
Chương tư
Phần II: Sáu cách gây thiện cảm
Chương một
Chương hai
Chương ba
Chương bốn
Chương năm
Chương sáu