Đời và Đạo
Buồn
Sim tím chiều thu nhớ Hữu Loan
Tình thơ chinh chiến lụy dây oan
Thu nay đâu khác mùa thu trước
Thềm cũ vương đầy lá hoa soan


Hà Lại Giang
Bệnh Đau Khổ
Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc Bệnh Đau Khổ và nói bệnh nầy có nhiều hình thức: Khổ Thân là Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Khổ Tâm là ái biệt ly khổ xa lìa người, vật, hay cảnh mà ta yêu thích; oán tắng hội khổ phải ở chung với người, vật, hay nơi mà ta thù ghét. Cầu Bất Đắc Khổ mong cầu mà không được. Hoại Khổ, khổ vì biết rằng tất cả loại hạnh phúc sớm muộn gì rồi cũng sẽ hết. Hành Khổ, khổ vì sự việc diễn tiến theo điều kiện ngoài sự kiểm soát của ta.
Bác sĩ giải thích mắc bệnh nầy là vì bị nhiểm trùng bởi ba vi trùng Tham, Sân, Si.
Bác sĩ có thể chữa được bệnh bằng cách cho kháng sinh đã có trong người là Từ, Bi. Hỷ, Xả và đừng cho vi trùng mới ở ngoài xâm nhập vào mình là bỏ cái Ngã.
Rồi Bác sĩ kê toa 8 loại thuốc theo đó mà chữa trị:
1- Chánh Kiến: Hiểu Biết cho Đúng
2- Chánh Tư Duy: Suy Nghĩ cho Đúng
3- Chánh Ngữ: Lời Nói cho Đúng
4- Chánh Nghiệp: Hành Động cho Đúng
5- Chánh Mạng: Nghề Sinh Sống cho Đúng
6- Chánh Tinh Tấn: Cố Gắng cho Đúng
7- Chánh Niệm: Chú Tâm cho Đúng
8- Chánh Định: Tập Trung cho Đúng 


Sưu tầm trên mạng