Nhớ Thầy Uyên

Thầy ơi ! mới đó mà em đã ngoài sáu chục. Một thế hệ là chuyện dài lịch sử huống hồ chi đã quá 40 năm. Thầy dạy em Trịnh Nguyễn phân tranh, Cần Vương chống Pháp, Gandhi là thánh của đất sông Hằng. Lúc rỗi rảnh thầy kể giai thoại sử thi, cả lớp im phăng phắc con ruồi bay ngang nghe tiếng vu vu. Thời đó đất nước còn hai giới tuyến, từ sách vở cho đến lời thầy không một tiếng nặng nhẹ anh em.
Thầy thường nhắc nhở "học sử để tránh những gì thế hệ đi trước sai lầm, tương lai sáng lạng là việc của các em"
Giờ đây, một hội đồng thi chỉ còn một thí sinh duy nhất ? Thầy ơi ! Thầy dạy sử của em ơi ! 
-Đôi dòng kỷ niệm về cha A-Lê-Xù Nguyễn Chỉnh Tề (Alexis Trépanier)
-Trung học tư thục Minh Đức Đalat